Činnosť


Činnosť

tomenu


VŠETKY SLUŽBY NA VÝŤAHOVÝCH ZARIADENIACH
 

Revízna činnosť

- odborné prehliadky
- odborné skúšky

Drobné opravy

- servis
- samostatná výmena nosných prostriedkov

Ťažká údržba

- stredné opravy
- generálne opravy
- rekonštrukcie

Dielenské opravy

- výťahových strojov
- elektromotorov a ostatných častí výťahov

Modernizácie

- častí výťahov
- celých zariadení podľa STN EN 81.1. + A3 a STN EN 81.2. + A3

Dodávky
- nových výťahových zariadení všetkých typov
Montáž
- dodávky výťahových zariadení
Projekčná činnosť

- náhradné technické dokumentácie
- technické dokumentácie k novým výťahovým zariadeniam 
- odborné poradenstvo

Obchodná činnosť

- predaj všetkých výťahových komponentov a náhradných dielov
- predaj kompletných dodávok výťahovDOPLŇUJÚCE ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
 
 Dodávky výťahov
 
V súčasnosti HELVYK ELEVATORS, s.r.o. dokáže dodať akýkoľvek výťah, ktorý nie je v rozpore s platnými predpismi. Kľúčové komponenty a bezpečnostné prvky používané v našich výťahoch sú od popredných špecializovaných výrobcov výťahovej techniky.
 
 Servis
 
Po dodaní a namontovaní výťahu HELVYK ELEVATORS, s.r.o. nekončí spoluprácu s objednávateľom. Zabezpečuje pre svojich zákazníkov odbornú starostlivosť – pravidelný servis odbornými pracovníkmi.
 
 Pohotovosť
 
Pre stálych zákazníkov v rámci servisu HELVYK ELEVATORS, s.r.o. zabezpečuje nepretržitú pohotovostnú službu cez mobilné telefóny.
 
 Zabezpečenie náhradných dielov
 
HELVYK ELEVATORS, s.r.o. zabezpečuje náhradné diely na všetky typy výťahov. V súčasnosti spolupracuje s výrobcami a obchodnými organizáciami v rámci celej Európy.
 
 Odbornosť
 
Všetky práce vykonávajú odborne spôsobilí pracovníci s príslušným osvedčením pre činnosť vydaným Technickou inšpekciou Slovenskej republiky.
 
 Bezpečnosť práce
 
Pracovníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy a normy. HELVYK ELEVATORS, s.r.o. pri montážnych, dielenských, ako i servisných prácach nemusela riešiť žiadne závažné pracovné úrazy, ani porušenie bezpečnostných predpisov.
 
 Ekológia
 
HELVYK ELEVATORS, s.r.o. na požiadanie zákazníka zabezpečí likvidáciu všetkých odpadov vznikajúcich pri jej činnosti v súlade so zákonom.
 
 Poistenie
 
HELVYK ELEVATORS, s.r.o. je poistená za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť zákazníkom v dôsledku jej činnosti.
 
 Referencie
 
Doposiaľ HELVYK ELEVATORS, s.r.o. dodala a namontovala viac osobných a nákladných výťahov na území Slovenskej a Českej republiky. Zabezpečuje stály servis vo svojom regióne pre mnohých dôležitých zákazníkov. V rámci ťažkej údržby vykonáva modernizáciu kompletných zariadení, ako i jednotlivých častí výťahu.