MODERNIZÁCIE


MODERNIZÁCIE

tomenu


MODERNIZÁCIA / REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOV

VÝŤAHY AKO VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV SI ZASLÚŽIA POZORNOSŤ.


Výťahy sú technologicky najzložitejšími časťami budov. Žiaľ pred rokom 1989 boli z cenových dôvodov požiadavky na ich bezpečnosť a technické parametre zanedbávané. Z celkového počtu prevádzkovaných výťahov prevažujú také, ktoré sú staršie ako 30 rokov a používané technické riešenia sú u nich po platnej dobe uvedenia do prevádzky. Ešte stále sú prevádzkované výťahy s drevenými kabínami vo vyhotovení, s ktorým boli pred mnohými rokmi inštalované, tzn. v mnohých prípadoch bez kabínových dverí. Zabezpečovacie zariadenie šachtových dverí starších výťahov je veľmi nedokonalé, dverné uzávery zaisťujúce šachtové dvere len jedným mechanickým prvkom, ďalší elektrický prvok bolo a stále je možné vyradiť hoci len pomocou kúsku drôtu. Celý rad úrazov vznikol práve absenciou kabínových dverí a jednoduchým zaisťovaním šachtových dverí. Existujú i mnohé ďalšie skutočnosti, ktoré negatívne ovplyvňujú stav výťahových zariadení, napr. jedno činné brzdy, absencia revíznych jázd, doposiaľ sa v niektorých brzdových systémoch používa azbest a pod.


V súvislosti s programom modernizácií budov sa dôkladne zaoberáme i analýzou súčasného stavu výťahových zariadení, zlepšením funkcie a hlavne bezpečnosti výťahov. V Slovenskej republike bolo vydaných viacero publikácií pre takúto činnosť avšak je dôležité vyzdvihnúť „STN EN 81-80 – Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov“ vydanú v októbri 2004.


Modernizácia výťahov znamená predovšetkým odstránenie bezpečnostných rizík pri prevádzkovaní zariadení, vychádzajúc pritom zo zodpovednosti vlastníka výťahu za to, že výťah bude bezpečný pre užívateľov a oprávnené osoby a bude primerane udržovaný. Zisťovanie a hodnotenie bezpečnostných rizík vychádza z platných predpisov a zohľadňuje návrh európskej bezpečnostnej normy SNEL – Bezpečnostné pravidlá pre progresívne zvýšenie bezpečnosti existujúcich výťahov a prihliada k smerniciam a odporučeniam Európskeho spoločenstva vydaným k tejto téme, ktoré po vstupe Slovenskej republiky do EÚ musíme plniť.


Najdôležitejšie časti pre modernizáciu výťahov sú :


-pohon výťahu – výťahový stroj

-kabína výťahu, kabínové dvere a ich pohon

-šachtové dvere

-prvky riadenia – výťahový rozvádzač

-ovládacie prvky, signalizácia

-šachtové informácie, elektrická inštalácia

-elektrické bezpečnostné prvky


Hlavným cieľom modernizácie výťahov je odstraňovanie bezpečnostných rizík.


Celková modernizácia I. stupňa obsahuje základné vyhotovenie, ktoré odstráni neprijateľnú úroveň bezpečnosti prevádzkovaných výťahov, zvýši spoľahlivosť a životnosť výťahu.


Celková modernizácia II. stupňa obsahuje rozšírené bezpečnostné vyhotovenie, ktoré odstráni neprijateľnú úroveň bezpečnosti prevádzkovaných výťahov, zvýši technickú a estetickú úroveň, komfort prepravovaných osôb, životnosť a spoľahlivosť výťahov.


Komponenty

I. stupeň modernizácie

II. stupeň modernizácie

Výťahový stroj

REPASIA stroja

nový stroj

Rozvádzač výťahu

doplnená mikroprocesorová

riadiaca doska a oprava rozvádzača

nový mikroprocesorový

rozvádzač doplnený

frekvenčným riadením

Kabína drevená

Obklad podľa výberu

zákazníka

nová plechová kabína

farba a interiér podľa

výberu zákazníka

Kabína plechová

oprava kabíny- farba a interiér

podľa výberu zákazníka

nová plechová kabína-

farba a interiér podľa

výberu zákazníka

Kabínové dvere

nové automatické BUS

skladacie

nové automatické

teleskopické

Ovládacia kombinácia

tlačidlová – ANTIVANDAL

tlačidlová s digitálnym

ukazovateľom polohy

ANTIVANDAL

Šachtové dvere

ručné, jednokrídlové, otočné

farba podľa výberu zákazníka

automatické,

teleskopické, farba

podľa výberu, alebo

ANTIKORA

Elektrická inštalácia

a riadiace obvody

doplnená inštalácia s bez dotykovými snímačmi

nová el. inštalácia

vrátane riadiacich

obvodov

Bezpečnostné prvky

strojovne a šachty

doplnené podľa požiadaviek

č.: 026/BTP/TI

vymenené podľa

STN EN 81-1-2+AC


Modernizácia výťahu znamená :


Zlepšenie kvality jazdy výťahu

Zníženie nákladov na údržbu

Úsporu elektrickej energie

Zvýšenie bezpečnosti

Bezbariérový prístup do objektu

Zvýšenie hodnoty výťahu

Zvýšenie hodnoty celého objektu


Priblíženie technickej úrovne výťahu európskym normám


1. Európska komisia odporúča členským štátom EÚ nasledujúce zásady týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti existujúcich výťahov : Vybaviť kabínu výťahu kabínovými dverami a ukazovateľom polohy kabíny


2. Prehliadnuť laná zavesenia kabíny a poškodené laná nahradiť


3. Upraviť riadenie zastavovania kabíny výťahu za účelom dosiahnutia vysokého stupňa presnosti úrovne zastavenia kabíny a postupného spomaľovania


4. Vytvoriť zrozumiteľné a užívateľsky ľahké ovládanie výťahu v kabínach a nástupištiach pre osoby so zníženou pohyblivosťou a orientáciou, ktoré sú bez sprievodu


5. Samočinné dvere vybaviť detektormi prítomnosti osôb alebo zvierat


6. Výťahy, ktorých rýchlosť je väčšia ako 0,6 m.s-1 vybaviť zachytávačmi so systémom s prijateľným spomaľovaním pri vybavení


7. Upraviť systém ALARM zriadením stáleho dorozumievacieho zariadenia so servisom odstraňujúcim poruchy – telefonické spojenie


8. Odstrániť azbest z brzdových systémov


9. Na strop kabíny namontovať zariadenie pre ovládanie revíznej jazdy


10. Zaistiť bezpečnostné osvetlenie kabín – núdzové svetlo výťahov do doby zásahu servisnej služby.


Sme tu pre Vás


Naša spoločnosť Vám odborne poradí pri technických záležitostiach a pri príprave zmluvy, Vaša modernizácia bude presne projekčne spracovaná, výrobne zaistená a vybavená materiálom z našej ponuky. Špecializovaní osvedčení montéri Vám upravia výťah tak, že bude spĺňať Vaše požiadavky na bezpečnosť, kvalitu prevádzky a estetický vzhľad.Starostlivosť o Váš majetok sa Vám oplatí!!!