SLUŽBY NA VÝŤAHOCH POČAS PREVÁDZKY


SLUŽBY NA VÝŤAHOCH POČAS PREVÁDZKY

tomenu

SLUŽBY NA VÝŤAHOCH POČAS PREVÁDZKY


Vzhľadom k charakteru predmetnej činnosti na vyhradených technických zariadeniach s našej kompletnej ponuky dovoľujeme si vyzdvihnúť tak dôležitú časť ako je:

1.základný servis

2.ťažká údržba

3.modernizačný program


Servisné služby ( základný servis ).


Tieto práce vykonávame dvomi spôsobmi :

1. Práce vykonávané a účtované podľa jednotlivých objednávok služieb.

2. Práce vykonávané a účtované mesačnou paušálnou sadzbou, v ktorej je zahrnutá suma za


- Odbornú prehliadku

- Mazanie, čistenie a výmenu olejov (čistenie strojovne, stropu kabíny a priehlbne šachty)

- Bežné drobné opravy a zoradenie zariadení vyplývajúce z normálnej prevádzky (nie poškodené používateľmi)

- Preventívne opravy na základe harmonogramu údržby

- Opravy pri zastavení výťahu z dôvodu poruchy

- Oslobodzovanie osôb z výťahu pri poruche zariadenia počas pracovnej doby (7.00- 15.00)

- Súrne oslobodzovanie osôb z výťahu pri poruche zariadenia mimo pracovnej doby (15.00-7.00 hod.)


Štandardný zmluvný termín nástupu na opravu je od 24 až do 5 hodín. Odstránenie poruchy v prípade bežných opráv môže HELVYK ELEVATORS, s.r.o. zaručiť do 24 hodín.


NONSTOP pohotovostná služba na mobilné telefóny.


Pri uzavretí Zmluvy o dielo na vykonávanie základného servisu výťahov naša spoločnosť garantuje a prevezme zodpovednosť :

- pri zastupovaní pred orgánmi ŠOD, orgánmi činnými v trestnom konaní a verejno-právnymi inštitúciami

- vyplývajúcu z prevádzky výťahov

- za prevádzkovú schopnosť každého výťahového zariadenia počas trvania Zmluvy o dielo.


Naša spoločnosť zaručuje nielen bezpečnú a spoľahlivú prevádzku Vašich výťahov, ale aj úsporu nákladov na údržbu, úsporu spotreby elektrickej energie a predĺženie jeho technickej životnosti.

Tento efekt sa dosiahne tým, že na základe vstupnej preberacej technickej prehliadky výťahu sa stanoví individuálny postup jeho ďalšej údržby z pohľadu potreby okamžitej (úplnej), alebo postupnej (krokovej) modernizácie. Ťažká údržba.

V týchto službách sú zahrnuté plánované väčšie opravy zariadení (výťahov) podľa viacerých kritérií prevádzky:

a) podľa prostredia, v ktorom je výťah prevádzkovaný (prach, vlhko...)

b) podľa zaťaženia (počet jázd a výjazdov denne)

c) podľa stupňa rizika (napr. VANDALIZMUS)


Sú to nasledovné tri typy opráv:

1.Stredná oprava

Cyklická oprava, pri ktorej sa odstraňujú následky bežného opotrebenia výťahu a to hlavne tých častí, ktoré podliehajú rýchlejšiemu opotrebeniu, takže ich technický život je kratší, než obdobie plánované pre generálnu opravu alebo rekonštrukciu. Pri strednej oprave sa zásadne neopravuje celé zariadenie výťahu, ani sa nemenia základné technické parametre výťahu – väčšina dielov výťahu zostáva pôvodných.


2.Generálna oprava

Cyklická oprava, pri ktorej sa odstraňuje celkové opotrebenie zariadenia dlhodobým prevádzkovaním. Pri generálnej oprave sa vymieňajú všetky opotrebované časti výťahu a taktiež tie časti, ktoré nevyhovujú bezpečnostným ustanoveniam STN. Po generálnej oprave výťah musí vyhovovať v plnom rozsahu platným predpisom STN. Pri generálnej oprave sa nemenia základné technické parametre výťahu.


3.Rekonštrukcia výťahu

Je plánované obnovenie výťahu a závisí priamo od životnosti zariadenia. Pri rekonštrukcii sa nahradí väčšia časť zariadenia výťahu a ponechávajú sa len funkčne schopné časti, avšak s potrebnou opravou, aby neznehodnotili vykonanú rekonštrukciu. Výťah sa zmodernizuje tak, aby bol na úrovni súčasného stavu techniky ale tiež v úplnom súlade s platnými normami a predpismi. V súvislosti s rekonštrukciou sa na želanie zákazníka môžu zmeniť hlavné, ako i doplňujúce parametre výťahu t.j. nosnosť, dopravná rýchlosť, systém riadenia, ako i druh výťahu, pretože pri rekonštrukcii sa vypracuje kompletná technická dokumentácia.


Ako vidieť z popisu, vykonávaním ťažkej údržby je možné každý výťah priebežne modernizovať a tieto dve činnosti nemožno od seba odlúčiť.


Modernizácia.

Základným krokom každej modernizácie je namontovanie elektronického počítačového riadiaceho systému s mnohými alternatívnymi funkciami nastaviteľnými podľa potreby zákazníka, čím garantujeme predĺženie technickej životnosti každého výťahu, úsporu elektrickej energie, ako i ďalších prevádzkových nákladov a nákladov na opravy – zvýši sa tým spoľahlivosť celého zariadenia.


1. Kompletná modernizácia výťahu

Je vykonávaná v programe ťažkej údržby a je zrovnateľná s rekonštrukciou výťahu.


2. Postupná kroková modernizácia

Je súhrn postupných opráv (popísaných v Podrobnejšej činnosti HELVYK ELEVATORS, s.r.o.):

- pre zlepšenie technického stavu

- pre vylepšenie estetického vzhľadu